Isikuandmete töötlemine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
VASTUTAV TÖÖTLEJA

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Hawaii Express OÜ, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Pirita tee 102, 12011, info@hawaii.ee

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS. 

Tarbija poolt sularahas kaupluses tehingu tegemisel isikuandmeid ei koguta. 


Lepingu täitmiseks 

Üheks isikuandete kasutamise õiguslikuks aluseks on IKÜM artiklist 6 - lepingu täitmine ja lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine (lg 1 p b) 

Tarbija poolt kaupluses ülekandega tehingu tegemisel kogub tehingu tegemiseks vajalikke isikuandmeid Hawaii Express OÜ makseterminali haldav makseteenuse osutaja (pank), millised kajastuvad hilisemalt ka Hawaii Express OÜ konto väljavõttel. 

Tarbija saab veebipoes tehingut teostades ise sisestada oma pangaandmed ning sooritada tehingu. Selle tehingu käigus saab tarbija ise täiendavalt valida, kas ta tuleb kaubale ise järgi või soovib kauba tarnet tema soovitud sihtkohta. Kui tullakse kaubale kauplusesse järele, on vaja ka andmeid isiku kohta, kes tuleb kaubale järele, et kaup väljastataks Hawaii Express OÜ ikka õigele isikule. 

Kui tarbija soovib kauba tarnet, on sisestavateks andmeteks sellised isikuandmed nagu tarbija nimi, kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber, vt allpool), aadress ning konto number. Ka eelkirjeldatud juhul tehingu tegemisel kogub tehingu tegemiseks vajalikke isikuandmeid Hawaii Express OÜ kasutatav makseteenuse osutaja (pank), millised kajastuvad hilisemalt ka Hawaii Express OÜ konto väljavõttel.  Tarne puhul sisestab tarbija lisaks eelnevale ise tarne asukoha ning valib tarne viisi (pakiautomaat, kuller). Eelnimetatud andmete sisestamisega annab tarbija ühtlasi ka käsundi nende isikuandmete edastamiseks vastavale tarnet teostavale logistikapartnerile. Olenevalt tarneviisist on vaja tarbijal valida ja sisestada tarnekoha aadress ning vastav ühendusevõtu viis (telefoninumber või e-posti aadress sõnumi saatmiseks kauba pakiautomaati või muusse sihtkohta saabumise kohta). Isikuandmeid kasutatakse siin selleks, et edastada logistikapartnerile vajaminevad kontaktanded tarne teostamiseks või pakiautomaaditeenuse osutamiseks aga ka isiku tuvastamiseks nt kauba üleandmisel kauplusest, kus tuvastada kauba üleandmisel kauplusest, et kaup antaks üle selleks õigustatud isikule.  

Täiendavalt saab tarbija avada soodustuste saamiseks ja enda ostuajaloo jälgimiseks veebipoes omale konto. Kontode süsteem on Hawaii Express OÜ poolt loodud kliendipõhine soodustuste võimaldamise süsteem, mille läbi on püsiklientidel võimalik saada mitmesuguseid kaupu ja teenuseid soodsamalt, tasuta või mugavamalt kui konto mitteomajad. Konto kasutamisel kogub Hawaii Express OÜ`le  andmeid tarbija ostuharjumuste (sh ostuajaloo) kohta, mille läbi koguneb tarbijale teatavaid soodustusi, milliseid saab tarbija realiseerida vastava konto kasutamise tingimuste kohaselt. Hawaii Express OÜ kogub selliseid andmeid eelkõige tarbija ostuharjumuste kindlaks tegemise eesmärgil, et edaspidiselt pakkuda tarbijale müügiks vaid selliseid kaupasid ja teenuseid, millistele on tarbijal eeldatav huvi.  

Konto avamisel on vajalikud sellised isikuandmed nagu eesnimi, perenimi, e-posti aadress ja telefoninumber. E-postiaadressile saadetakse mh info kasutajatingimuste muutmise kohta ning uudiskirjasid (kui tarbija on eelnevalt eraldi sellise valiku veebilehel teinud). Neid isikuandmeid kasutatakse ka võimalike sõlmitavate tuleviku lepingute sõlmimisel ja täitmisel, kui kontoomanik otsustab sooritada ostu. E-postiaadressile  saadetakse ka ostude tegemisel mh arve ning kauba kasutus/komplekteerimisjuhend, kui ostetav kaup oma olemuselt sellise olemasolu eeldab. Kokkuvõtvalt teenib e-postiaadressi olemasolu konkreetsema dokumentaalse ja mahuka kirja teel saadetava materjali saatmise ja lugemise (kasutusvideo puhul vaatamise)  võimaluse eesmärki. Telefoninumber täidab aga kiire ja vahetu teavitamise eesmärki, kus eeldatakse tarbija huvi kiirema teavituse vastu (nt teade kauba kohalolekust mingil aadressil, teated kui e-postile ei vastata jms). Telefoninumber edastatakse tuleviku tehingute tegemisel logistikapartnerile kauba kohaloleku kiire teavituse saatmiseks. Tarne tellimisel lisandub isikuandmete loetellu tarne sihtkoha aadress. 

Kui tarbija füüsiliselt kaupluses kohapeal avab konto, on tal võimalus saada ka kliendikaart, millise puhul on täiendavalt konto avamiseks vajalikele isikuandmetele on vaja ka kliendikaardiomaniku isikukoodi, mis välistab mh ka arusaamatused võimalike nimekaimude jms. puhul. Kliendikaart on virtuaalne st. eraldi füüsilist kliendikaarti ei väljastata. Kuna kliendikaart on ID kaardi põhine siis võimaldab igas kaupluses ID kaardi füüsiline esitamine sooritada oste oma konto soodustustega. 

Nõusolek 

Üheks isikuandete kasutamise õiguslikuks aluseks on IKÜM artiklist 6 – tarbija nõusolek (lg 1 p a), nimelt tarbijal on õigus anda täiendavalt oma nõusolek uudiskirja saamiseks, millist on tal igal ajal võimalik tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel eshop@hawaii.ee aadressile. Nõusoleku tagasi võtmisel eraldi selliste isikuandmete töötlemiseks nagu nimi või e-postiaadress või telefoninumber Hawaii Express OÜ eeldab, et tarbija soovib oma konto sulgeda. 

Õigustatud huvi 

Üheks isikuandete kasutamise õiguslikuks aluseks on IKÜM artiklist 6 (lg 1 p f) õigustatud huvi. Konto kasutamisel kogub Hawaii Express OÜ  andmeid erinevatel statistilistel põhjustel, eelkõige kaupade ja teenuste müügiosakaalude ja tulususe kindlaks tegemisel vms põhjusel. Viidatud olukorras tarbijalt saadud isikuandmed moondatakse isikuandmete töötlemise käigus arvühikuteks ja seeläbi anonümiseeritakse ja sellega isikuandmete kasutus piirdub, kuna statistiline tulem ja sellega toimuv edaspidiselt tarbija isikuandmeid ei sisalda ja statistikas kasutatavate numbrite pinnalt pole võimalik edasiselt konkreetset tarbijat tuvastada. Selles isikuandmete töötlemises ei teostata profiilianalüüsi ega toimu automatiseeritud otsuste tegemist. Sellise statistika tegemine pole ebaseaduslik, on piisavalt selgelt määratletud, on reaalne ja hetkel esinev. Arvetatud on andmesubjektide huvidega, statistika pinnalt pole võimalik teha järeldusi konkreetsete tarbijate kohta, kogutud andmed moodustavad erinevad arvkogumeid, millised annavad ettevõttele majandusalaseid indikatsioone. Selliselt pole kolmandatel isikutel võimalik statistikas tuvastada ühtki tarbijat ega teda seostada ühegi arvuga.  Hawaii Express OÜ ei avalda neid statistilisi andmeid, neid kasutatakse ettevõttesiseselt edasiste majanduslike otsuste tegemisel. Seega on selline tarbijate isikuandmete kasutus statistika koostamisel sobiv lahendus, kuna see on ainuke võimalus sellise statistika algandmeteks. See on ka vajalik, kuna eesmärki- saada statistikast majanduslikult olulisi täpseid ja aktuaalseid indikatsioone, pole võimalik saavutada mõne teise, isikut vähem koormava abinõuga. Tegemist on ka mõõduka töötlemisega, kuivõrd andmesubjekti andmed anonümiseeritakse edasise töötluse tarbeks ning sellega kogu võimalik riive lõpeb. 


ANDMETE SÄILITAMISE AEG 

Isikuandmeid säilitatakse pidades silmas võimalikke tsiviilõiguslikest tehingutes tulenevate nõuete aegumise tähtaegasid s.h silmas pidades võimalikke nõudeid kauba kohaletoimetamisele, nende kvaliteedile vastavusele ja võimalikele toimepandavatele kuritegudele.

Selliselt on üldine reegel isikuandmete hoidmisele 3 aastat tehingu tegemisest (tehingu aegumise üldtähtaeg). Viidatud reeglist on aga ka erandeid, millised tulenevad seadusest, konkreetsest juhtumipõhisusest ning kontode puul alltoodud määratlusest. Selliselt, kuid mitte ainult, on näiteks Hawaii Express OÜl kohustus hoida raamatupidamisega seotud algdokumentides sisalduvaid  andmeid (sh isikuandmeid) 7 aastat (Raamatupidamise seadus § 12 lg 1). Kui on alust kahelda kahju tahtlikus tekitamises või on oht, et Hawaii Express OÜd kahtlustatakse tahtlikus kahju tekitamises, on sellise teo aegumise tähtajaks 10 aastat. Sellest tulenevalt on ka eelkirjeldatud juhtumite puhul õigustatud enese kaitseks selliste isikuandmete hoidmine, millised võimaldavad end kaitsta nt kohtus esitavate nõuete vastu või aitab tõendada selliseid esitatud nõudeid. Samuti on õigustatud ka jõustunud kohtulahendite puhul seal sisalduvate isikuandete hoidmine eelkõige seni lahendamata kohtulahendite puhul kuni 10 aastat lahendi jõustumisest. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist.

Kontode aktiivsus sõltub individuaalselt tarbijast. On tarbijaid, kes kasutavad kontot pea igapäevaselt ning on ka tarbijaid, kes kontot ei kasuta aastaid, kuid on Hawaii Express OÜle jätkuvalt lojaalselt pöördudes mure tekkimisega ikkagi Hawaii Express OÜ poole. See on arusaadav ning sõltub nii kauba kvaliteedist (pikast vastupidavusajast) kui ka tarbija enda aktiivsusest asja kasutamisel. Praktikas on ette tulnud, et ka 5 aasta tagune ost on hoidnud sellist lojaalsust. Selliselt mitteaktiivsete kontode puhul Hawaii Express OÜ saadab oma praktikale tuginedes hiljemalt 5 aasta möödudes kontol aktiivsuse kadumisest tarbijale meeldetuletuse, lastes tarbijal valida, kas ta soovib konto kustutamist või mitte. Vastuse mittesaamisel konto kustutatakse.  

Eelnev säilitamise info tähtaegade osas  puudutab nii tarbija ostuajalugu, tarbijaga peetud kirjavahetust kui ka tarbija kontoga seotud andmeajalugu.

 

ISIKUANDMETE KASUTUSE KEELAMINE, PARANDAMINE, KUSTUTAMINE 

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Tarbijal on õigus taotleda juurdepääsu andmetele ning nõuda nende parandamist või kustutamist. Sellise soovi olemasolul tuleb sellest teada anda e-posti teel eshop@hawaii.ee aadressile. 

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.hawaii.ee enda konto seadete all. 

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

TEAVE ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE JA VASTUVÕTJATE KATEGOORIATE KOHTA

 

Hawaii Express OÜ kui vastutava töötleja nimel tehtava töötlemise kategooriad on kõige lihtsam esitada viitega kasutatava teenuse nimetusele. Andmed võidakse esitada sellistele volitatud töötlejatele nagu: andmemajutuse- ja muu IT alase teenuse osutaja, raamatupidamisteenuse osutaja, kuller-/transporditeenuse-/pakiautomaadi teenuse osutaja, õigusabiteenuse osutaja ning finantsteenuse pakkuja (pank).  

Hawaii Express OÜ nõuab  kaasvastutavatelt ja volitatud töötlejalt isikuandete töötlemise vastavust IKÜMle.

 

KAEBUSTE ESITAMINE
 

Andmesubjektil oleks õigus esitada andmetöötleja peale kaebus Andmekaitse Inspektsioonile 627 4135; info@aki.ee.